top of page

Historisk tidslinje

Cirka 737                     Det ældste Dannevirke opføres.

700 årene                    Det ældste Ribe og det ældste Hedeby.

789                                Vikinger dræber kongelig repræsentant i det sydengelske rige Wessex.

793                                Lindisfarneklostret plyndres.

804                                Konfrontation mellem Danmark under Godfred og frankerriget under Karl den Store. Hedeby nævnes første

                                       gang.

808                                Kong Godfred hærger de slaviske abodritters land, ødelægger handelspladsen Reric, der havde betalt skat til                                               ham, og tager købmændene med sig. Ankommer til Hedeby og beordrer opførelsen af en vældig grænsevold.

Cirka 800/825            De ældste nordiske mønter præges, vistnok i Hedeby. Sansynligvis nygrundlæggelse af Hedeby med en ordnet                                           byplan.

810                                Togt til Frisland, der udbetaler en stor skat. Godfred dræbes af en af sine egne mænd. Efterfølgeren Hemming                                         slutter fred med Karl den Store.

812                                Hemming dør. Herefter tronstridigheder.

813                                De danske samkonger Harald og Reginfred nedkæmper et oprør i Vestfold (på vestsiden af Oslo fjord).

813-854                       Horik den Ældre konge.

815                                Frankisk felttog mod Sydjylland som støtte for tronprætendenten Harald.

817                                Dansk-slavisk felttog mod Holsten og borgen Esesfeldt.

820                                Vikinger angriber Flandern og andre steder på Vesteuropas kyst.

821                                Harald får del i styret i Danmark.

826                                Harald og hans familie og følge døbes hos kejser Ludvig den fromme ved Mainz. Han får grevskabet Rüstringen

                                        som len. Missionæren Ansgar følger Harald til Danmark.

827                                Harald fordrives fra Danmark.

828                                Harald hærger i Danmark. De danske konger (hvortil Horik hører) hærger Holsten.

834- ca. 900               Frisland, Utrecht og Dorestad hærges 834. Herefter plyndringer i Vesteuropa næsten hvert år indtil omkring

                                       900.

835-896                       Første registrerede danske plyndring i England(Sheppey) 835. Herefter plyndringer næsten hvert år indtil 896.

838                                Kong Horik gør over for kejser Ludvig krav på overherredømmet over Frisland og abodritternes land.

843                                Første registrerede overvintring på fastlandet i Noirmoutiers i Loiremundingen.

840erne.                      Vikingerne opfører befæstede overvintringsbaser i Irland.

845                                Hamburg plyndres. Paris erobres. Bosættelser i Frankrig.

850                                Rorik får tildelt Dorestad og andre grevskaber som len. Godfred plyndrer omkring Seinen og får anvist jord til 

                                        bosættelse. Kong Horik må dele riget med to nevøer.

Cirka 850                      Kong Horik den Ældre giver Ansgar tilladelse til at bygge kirke og have præst i Hedeby. Dansk togt til Kurland.

850/851                       Den første overvintring i England.

854                                 Horik den Ældre dræbes. Horik den Yngre bliver konge.

855                                 Rorik får styret i en del af Danmark men fordrives senere.

Cirka 860                      Kong Horik den Yngre giver Ansgar tilladelse til igen at have præst og kirke i Hedeby samt at bygge kirke og

                                        have præst i Ribe, som nævnes første gang.

864                                Udbetaling af den første Danegæld i England.

865                                 En "stor hedensk hær" ankommer til England.

866                                 York erobres. De følgende år hærges og erobres store dele af Østengland.

873                                 Aftale mellem kong Sigfred af Danmark og kong Ludvig af Tyskland om fred i grænseegnene af hensyn til 

                                        handelen.

876                                 Halvdan deler northumbrernes jord ud til sine egne folk.

877                                 En del af det engelske kongerige Mercia deles ud.

879                                 Gudrum deler det engelske kongerige East Anglia ud til sine folk.

885                                 Godfred, der har Frisland som len, dræbes.

885-886                        Den store belejring af Paris.

Cirka 890                      Ottar og Wulfstan fortæller kong Alfred af Wessex i England om deres rejser.

892-896                        En stor vikingehær fra kontinentet opererer i England. I 896 vender mange tilbage til Seineområdet.

902                                 Skandinaverne fordrives fra Dublin, men er snart tilbage igen.

911                                 Rollo får tildelt Normandiet som len.

926                                 Udbetaling af den sidste registrerede Danegæld på Vesteuropas fastland.

934                                 Efter et dansk togt mod Frisland besejres en dansk konge af den tyske konge Henrik Fuglefænger og bliver

                                        døbt.

Cirka 935/45               Gorm den gamle, konge af Danmark dør.

Ca. 935/45- ca. 986  Harald Blåtand bliver konge af Danmark.

948                                Hedeby(Haithabu), Ribe(Ripa) og Århus(Aros) omtales som bispesæder (Århus nævnes første gang).

Cirka 950                      Jelling monumenterne opføres. I en periode dansk herredømme over Norge. Hedeby befæstes. Århus er

                                        muligvis allerede befæstet. Danske mønter produceres i større omfang end før. Harald Blåtand opfører 

                                         sandsynligvis Roskilde domkirkes første forgænger.

954                                 Den sidste nordiske konge, Erik Blodøkse fra Norge, fordrives fra York af den engelske konge.

Cirka 960                      Harald Blåtand indfører kristendommen i Danmark.

965                                 Hedeby, Ribe og Århus omtales igen som bispesæder.

Cirka 968                      Byggeri på Danevirke. Måske opførelsen af Danevirkes "store vold". Det tyske kejserrige forudser en snarlig

                                        kamp.

974                                 Harald Blåtand besejres ved Danevirke.

Cirka 970/80                Strømmen af kufiske (arabiske) mønter til Norden ophører. Bland de udenlandske mønter dominerer herefter

                                         vesteuropæiske mønter.

980-990                        Spredte vikingetogter i England.

Cirka 979                      Broen over Ravning Enge opføres.

980/81                          Trelleborg opføres. Fyrkat, Nonnebakken og Aggersborg er sandsynligvis også bygget i årene tæt heromkring.

983                                 erobring af den tyske borg, som i 974 blev anlagt mod danskerne i grænseegnene (formentlig ensbetydende

                                        med generobring af Hedebyområdet, hvis det har været tabt). Sammen med slavefyrsten Mistivoj hærges

                                        Holsten og Hamborg brændes.

Cirka 986                      Svend Tveskæg gør oprør mod Harald Blåtand.

Cirka 986-1014           Svend Tveskæg konge af Danmark.

988                                 Hedeby, Ribe, Århus og Odense (Odins vig) omtales som bispesæder (Odense nævnes første gang).

991                                 Olaf Tryggvesons togt til England. Udbetaling af stor Danegæld.

992-1013                     Danske togter til England næsten hvert år og mange store Danegældudbetalinger. Svend Tveskæg deltager

                                         somme tider, første gang 994 sammen med Olaf Tryggveson. Der er ofte overvintringer i England.

990erne                        Engelsk indflydelse på dansk møntvæsen begynder.

Cirka 1000                    I en periode igen dansk herredømme over Norge.

1013                               Svend Tveskæg erobrer England.

1014                               Svend Tveskæg dør. Hæren sejler hjem igen.

1014-1018                   Harald Svendsøn konge af Danmark.

1015                               Knud den store sejler til England.

1016-1035                   Knud den store konge af England.

1018-1035                   Knud den store dansk konge.

Cirka 1000-1035        Odinkar den yngre bisp af Ribe. Sædet omfatter Jylland bortset fra det slesviske bispedømme. Han efterfølges

                                         af Vale af Viborg.

Cirka 1020                    Roskilde bliver bispesæde.

Cirka 1030-1040         Knuds søster Estrid lader omkring 1030 opføre den første stenkirke i Norden. Omkring 1040 opføres den

                                         ældste St. Jørgensbjerg kirke af sten og i angelsaksisk stil, også i Roskilde.

1. halvdel af 1000      Ålborg, Viborg, Ringsted, Slagelse og Lund nævnes første gang på mønter. Lund er sandsynligvis grundlagt

årene                              omkring år 1000. Der præges mange danske mønter, og man er ved at vænne sig til at betale med mønter i

                                         stedet for med sølv efter vægt. Både møntvæsen og kirkeliv er stærkt påvirket fra England. Den kirkelige

                                         påvirkning fortsætter.

Cirka 1030                    Norge erobres. Grænseaftale med det tyske kejserrige. Aftale om ægteskab mellem den tyske tronfølger

                                         Henrik og Knuds datter Kunigunde/Gunhild.

1035-1042                   Hardeknud konge. Ved hans død slutter det danske herredømme over England.

1042-1047                   Magnus den gode fra Norge er også dansk konge. Slaverne besejres på Lyrskov Hede i Sydjylland.

1047-1074                   Svend Estridsen konge.

Cirka 1050                    Slesvig vokser frem på bekostning af Hedeby. Lund reguleres, og der opføres en stor stavkirke.

1051                               Den engelske konge Edward Bekenderen ophæver den skat, der siden Knud den Stores tid har finansieret

                                         skandinaviske lejesoldater.

Cirka 1060                    Danmarks kirke nyorganiseres ved en stor stiftsdeling.

1066                               Den norske konge Harald Hårderåde bliver slået ved Stamford Bridge af kong Harold Godwinson af England.

1066                               Vilhelm Erobreren erobrer England.

1069-1070                   Stort nordengelsk oprør mod Vilhelm støttes fra Danmark men mislykkes.

Cirka 1070                    Adam ad Bremens beskrivelse af Norden.

1074-1080                   Harald Hen konge. Møntreform.

1080-1086                   Knud den Hellige konge.

1085                               Knud den Helliges gavebrev til Lundekirken. Danmarks ældste kendte diplom. Knuds planlagte togt mod

                                         England må opgives.

1086                               Oprør mod Knud den Hellige, der dræbes i St. Albans kirke i Odense.

bottom of page