top of page

Vedtægter for Midgaard Vikingecenter

§1       Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Midgaard Vikingecenter. Forkortet (MV).

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.

§2       Formål

           Foreningens formål er:

Stk. 1. At drive et aktiveringstilbud for unge mellem 18-30 år.

Stk. 2. At formidle og undervise omkring alle vikingetidens aspekter.

Stk. 3. At etablere en markedsplads på foreningens område.

Stk. 4. At bygge forskellige autentiske vikingehuse.

§3       Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er

           først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for et helt år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et år.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmer kan eksluderes fra foreningen hvis det skønnes de er skadelig for foreningens virke. Ekskludering kan kun foregå ved

           et flertal i bestyrelsen.

§4       Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af Januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel

           med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne/ved annoncering i den lokale dagspresse eller på foreningens

           hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent

           kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

          1. Valg af stemmetællere.

          2. Valg af dirigent.

          3. Valg af referent.

          4. Formandens beretning.

          5. Regnskabsaflæggelse.

          6. Behandling af indkomne forslag.

          7. Fastsættelse af kontingent.

          8. Godkendelse af budget.

          9. Valg af formand.

        10. Valg af næstformand.

        11. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

        12. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant.

        13. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

           Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af

           den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved

           håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er

           foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om

           simpelt flertal.

§5.      Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af

           medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal

           generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§6.      Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden og 3         

           bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges minimum

           2 medlemmer. Næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og formand og et andet bestyrelsesmedlem er valg

           i ulige år. Det tredje bestyrelsesmedlem er på valg 2 år efter indtrædelsen i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer

           uddelegerer opgaverne. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af

           afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Det går på tur i bestyrelsen hvem der indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af

           dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for

           formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ­­4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§7.      Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8.      Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af

           lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9.      Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10.    Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal

           være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Lidskjalv Blot Laug efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§11.    Datering.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den april 2015

og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 21-9-2021

bottom of page